• Framtidsretta val som formidlar lyssignal i staden for straumimpulsar.

  • Betre stabilitet, driftstryggleik og oppetid enn andre alternativ. Vert ikkje påverka av lyn slik som telefonkabelen gjer.

  • Vel akkurat det abonnementet du ynskjer.

  • Lik fart på opp- og nedlastinga.

TIPS! Farten som vert levert inn til bustaden skal delast mellom alle som er tilkopla. Vel difor raskt nok abonnement og oppgrader med fleire trådlause punkt etter behov.

Hastigheit

Fortel kor fort du kan laste ned og opp frå internett. Med høg hastigheit kan ventetida bli redusert.

Kapasitet

Er minst like viktig som hastigheita. Kapasiteten avgjer kor mange som kan vere pålogga same nettverk og kor mykje data som kan sendast samstundes.

Kvar kan eg få fiber?

Sognenett er størst på fiber i Sogn og tilbyr dette i fleire områdar. Under "Status utbygging" finn du fiberfelt som er under utbygging. Lista er ikkje utfyllande når det gjeld ferdigutbygde felt, og me tilrår difor at du tek kontakt med oss på for å finna ut om du kan få fiber til heimen. 


Fiberpakke med rabatt


I vår underhaldningspakke får du eit godt grunntilbod til ein fordelaktig pakkepris. Du kan enkelt oppgradera med meir fart eller TV-innhald når du sjølv ynskjer det.

* Etableringskostnad og pakke føreset bindingstid på tolv månadar frå oppkobling.
Hastigheit: oppgjevne hastigheiter er det som vert levert inn til fibermodmet. Oppgradering av fibermodemet eller WiFi-utstyr kan vere naudsynt for å få den fulle fartsopplevinga.

Føresetnad for pakkepris: rabatt vert lagt på fiberabonnementet (ord. 649,-/mnd.) og føreset aktivt Get TV-abonnement. Ved oppseiing av Get TV fortset fiberabonnementet 200/200 Mbit/s til ordinær månadspris. Get TV vert fakturert direkte frå Get.

Get Start inkl. ein Get boX

Du har 50 poeng til disposisjon som kan nyttast til å velja inn kanalar eller strøymetenester frå Get sitt rikhaldige utval. I Start har du alltid dei mest populære TV-kanalane, norske kvalitetsfilmar, digital radio og musikktenesten Stingray inkludert. Du kan valfritt oppgradera grunnpakken med flere TV-dekodarar eller kanalpakkar. Les meir om Get TV.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Bindingstid og oppseiingstid

Alle abonnement har ein bindingstid på 12 månadar gjeldande frå oppkoplingsdagen, med mindre anna er skriftleg avtalt. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Fakturagebyr

  • Papirfaktura/AvtaleGiro: Sognenett: 49,-. Get: 59,- (pr. 2018)
  • eFaktura: 0,-

Ynskjer du berre fiberinternett?


Våre fiberabonnement er utan ekstra linjeleige og kan oppgraderast med meir fart eller Get TV når du vil.


* Etableringskostnad føreset bindingstid på tolv månadar frå oppkobling. Ta kontakt for informasjon om gjeldande etableringspris i ditt område.
Hastigheit: oppgjevne hastigheiter er det som vert levert inn til fibermodmet. Oppgradering av fibermodemet eller WiFi-utstyr kan vere naudsynt for å få den fulle fartsopplevinga.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Bindingstid og oppseiingstid

Alle abonnement har ein bindingstid på 12 månadar gjeldande frå oppkoplingsdagen, med mindre anna er skriftleg avtalt. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Har du allereie fiber til heimen frå oss og ynskjer å oppgradere ditt abonnement?
Oppgradering kan enkelt bestillast her:

 

Superraskt fiberabonnement?

I dei fleste fiberområdane våre tilbyr me fart opptil superraske 1 Gigabit/s (1000/1000 Mbit/s) gjennom fiberkabelen! Veljar du eit av desse abonnementane med ein avtaleperiode på 12 månadar spanderer me også eitt sett med smarte aksesspunkt frå AirTies.

* Etableringskostnad føreset bindingstid på 12 månadar frå oppkobling. Ta kontakt for informasjon om gjeldande etableringspris i ditt område.
** Pris for eitt sett med AirTies Air 4920 (tre aksesspunkt) føreset ein bindingstid på tolv månadar for valt abonnement. Ordinær pris for eitt triosett er kr 2999,-. Les meir her.

Hastigheit: oppgjevne hastigheiter er det som vert levert inn til fibermodmet. Oppgradering av fibermodemet eller WiFi-utstyr kan vere naudsynt for å få den fulle fartsopplevinga. Opplevd hastigheit er utstyrsbetinga.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Bindingstid og oppseiingstid

Alle abonnement har ein bindingstid på 12 månadar gjeldande frå oppkoplingsdagen, med mindre anna er skriftleg avtalt. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Viktig å vite om store abonnement

Fiberkabelen har i praksis uendeleg grense for kor raskt det kan gå. Det er sjølve utstyret på kvar ende av kabelen som set grensa for kva slags fart du oppnår. Dei aller fleste fibersentralane våre (få unntak) har utstyr som kan levere 1000/1000 Mbit/s gjennom fiberen heilt fram til ditt fibermodem. Dette er i dag den maksimale farten vårt utstyr klarer å levere.

Med abonnementet 1000/1000 Mbit/s får du levert full fart. Når fibermodemet ditt mottar signal og kommuniserer med internett, vil likevel IP-protokoller gjere at du i praksis opplever noko lågare fart enn 1000/1000 Mbit/s. For dei andre abonnementane vil me kunne ta høgde for noko av dette, ved å setja farten litt over kva abonnementet ditt eigentleg skal ha.

Det finnes elles andre fysiske faktorar i bustaden som kan redusera den farten du reellt oppnår, t.d. utstyr som ikkje kan gå raskare ennr eit gitt nivå, plassering og trådlause forstyrringar.