Er du klar for dagens og framtidas behov?


Fiber gjev rå hastigheit og enorm kapasitet til heile familien

  • Framtidsretta produkt som formidlar lyssignal i staden for straumimpulsar.
  • Betre stabilitet og driftstryggleik enn andre alternativ. Ledar ikkje lyn slik som t.d. telefonkabelen kan gjera.
  • Vel akkurat det abonnementet du ynskjer, utan å måtte tenkje på avstand frå sentral.
  • Lik fart på opp- og nedlastinga.

Hastigheit på abonnementet fortel kor fort du kan laste ned og opp frå internett. Med høg hastigheit kan ventetida bli redusert.

Kapasitet på abonnementet er minst like viktig som hastigheita. Kapasiteten avgjer kor mange einingar som kan vere pålogga same nettverk samstundes.

Hugs at hastigheita som vert levert inn til bustaden skal delast mellom alle som er tilkopla – vel difor eit stort nok abonnement og oppgrader gjerne med fleire trådlause punkt i bustaden etter behov.

Kvar kan eg få fiber?

Sognenett er størst på fiber i Sogn og tilbyr dette i fleire områdar. Under "Status utbygging" finn du fiberfelt som er under utbygging. Lista er ikkje utfyllande når det gjeld ferdigutbygde felt, og me tilrår difor at du tek kontakt med oss på for å finna ut om du kan få fiber til heimen. 

Spørsmål om utbygging av fiber og eigeninnsats?

Les meir på vår informasjonsside her. Der har me samla svara på dei mest vanlege spørmålane rundt leveranse av fiber til heimen.


* Etableringskostnad føreset bindingstid på tolv månadar frå oppkobling. Ta kontakt for etableringskostnad for ditt felt.
Hastighet: oppgjevne hastigheter er maksimale hastigheiter levert inn til heimesentralen. Oppgradering av heimesentral kan vere naudsynt ved endring av eksisterande abonnement til hastigheiter over 100/100 Mbit/s.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Bindingstid og oppseiingstid

Alle abonnement har ein bindingstid på 12 månadar gjeldande frå oppkoplingsdagen, med mindre anna er skriftleg avtalt. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Har du allereie fiber til heimen frå oss og ynskjer å oppgradere ditt abonnement? Oppgradering kan enkelt bestillast her.

 

Premium fiber til heimen

- når berre det beste er godt nok!

I dei fleste fiberområdane våre tilbyr me no hastigheit opptil 1 Gigabit/s (1000/1000 Mbit/s) gjennom fiberkabelen! Me kallar dette "Premium fiber til heimen" og tilbyr redusert pris på smarte aksesspunkt frå AirTies når ein veljar eitt av desse abonnementane med ein avtaleperiode på 12 månadar.

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om Premium fiber til heimen. Du kan elles lese meir om AirTies her.

* Etableringskostnad føreset bindingstid på 12 månadar frå oppkobling. Ta kontakt for etableringskostnad i ditt område.
** Pris for eitt sett med AirTies Air 4920 (tre aksesspunkt) føreset ein bindingstid på tolv månadar for vald abonnement. Ordinær pris for eitt triosett er kr 2999,-. Les meir her.

Opplevd hastigheit i heimen er utstyrsbetinga.
Hastigheitene garanterast levert til heimesentralen.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Bindingstid og oppseiingstid

Alle abonnement har ein bindingstid på 12 månadar gjeldande frå oppkoplingsdagen, med mindre anna er skriftleg avtalt. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Viktig å vite om store hastigheiter

Med dei høge hastigheitene du får med Premium fiber til heimen er det viktig å få klarlagt kva du kan forvente å få, før du oppgraderer. Per i dag har fiberkabelen i praksis uendeleg kapasitet og det er berre endeutstyret som set grenser for kva slags hastigheit du kan oppnå. I dei aller fleste fibersentralane våre (få unntak) er det i dag utstyr som kan levere 1000/1000 Mbit/s gjennom fiberen til kvar einaste heimesentral. Dette er i dag den maksimale hastigheita utstyret klarer å levere, men me kan med tida oppgradere utstyret for å kunne levere raskare enn 1000/1000 Mbit/s.

Med abonnementet 1000/1000 Mbit/s får du levert maks fart. Når heimesentralen din mottar signal og kommuniserer med internett, vil likevel IP-protokoller gjere at du i praksis opplever noko lågare hastigheit enn 1000/1000 Mbit/s. For dei andre abonnementane vil me kunne ta høgde for noko av dette, sidan me setjar ein hastigheitsprofil litt over kva abonnementet eigentleg skal ha.

Det finnes elles andre fysiske faktorar i bustaden som kan redusera den hastigheita du reellt oppnår, som me ikkje kan rå over, t.d. eldre utstyr som ikkje kan handtere hastigheit over eit gitt nivå, plassering av utstyr og trådlause forstyrringar.